Density of 1000-8000 Series Aluminum Alloy

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 series aluminum alloy density

» 블로그 » Density of 1000-8000 Series Aluminum Alloy

The most detailed aluminum alloy density table

Common units for aluminum alloy density are kilograms per cubic meter (kg/m³), 그램/세제곱센티미터 (g/cm³), and pounds per cubic foot (lb/ft³). The following is the conversion relationship between these three units:

1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ = 0.0624 lb/ft³
1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 lb/ft³
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 g/cm³

예를 들어, if you know that the density of an aluminum alloy is 2.7 g/cm³, to convert it to kg/m³, you can do the following calculation:

2.7 g/cm³ × 1000 kg/m³ ÷ 1 g/cm³ = 2700 kg/m³

Similarly, if you know that the density of an aluminum alloy is 2700 kg/m³, to convert it to lb/ft³, you can do the following calculation:

2700 kg/m³ × 0.0624 lb/ft³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 lb/ft³

The density of aluminum alloys varies with their specific composition. 일반적으로 말하면, the density of common aluminum alloys is between 2.5 g/cm³ and 2.9 g/cm³. Here are the density ranges for some common aluminum alloys:

Num 1-8 Series Aluminum Alloy 밀도
g/cm³ kg/m³ lb/ft³
1000 Series Aluminum Alloy
01 1A99 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
02 1A97 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
03 1A95 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
04 1A93 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
05 1A90 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
06 1A85 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
07 1A80 Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
08 1A80A Aluminum Alloy 2.83 2830 176.76
09 1070 알루미늄 합금 2.7 2700 168.58
10 1070A Aluminum Alloy 2.7 2700 168.58
11 1370 알루미늄 합금 2.66 2660 166.05
12 1060 알루미늄 합금 2.71 2710 168.58
13 1050 알루미늄 합금 2.71 2710 168.58
14 1050A Aluminum Alloy 2.71 2710 168.58
15 1A50 Aluminum Alloy 2.72 2720 169.15
16 1350 알루미늄 합금 2.71 2710 168.58
17 1145 알루미늄 합금 2.8 2800 175.06
18 1035 알루미늄 합금 2.71 2710 169.15
19 1A30 Aluminum Alloy 2.73 2730 170.09
20 1100 알루미늄 합금 2.71 2710 169.15
21 1200 알루미늄 합금 2.71 2710 169.15
22 1235 알루미늄 합금 2.71 2710 169.15
2000 Series Aluminum Alloy
23 2A01 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
24 2A02 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
25 2A04 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
26 2A06 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
27 2A10 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
28 2A11 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
29 2B11 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
30 2A12 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
31 2B12 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
32 2A13 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
33 2A14 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
34 2A16 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
35 2B16 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
36 2A17 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
37 2A20 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
38 2A25 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
39 2A49 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
40 2A50 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
41 2B50 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
42 2A70 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
43 2B70 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
44 2A80 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
45 2A90 Aluminum Alloy 2.7 2700 168.5
46 2004 알루미늄 합금 2.77 2770 173
47 2011 알루미늄 합금 2.82 2820 176
48 2014 알루미늄 합금 2.78 2780 173.3
49 2014A Aluminum Alloy 2.78 2780 173.3
50 2214 알루미늄 합금 2.82 2820 176.15
51 2017 알루미늄 합금 2.81 2810 175.52
52 2017A Aluminum Alloy 2.81 2810 175.52
53 2117 알루미늄 합금 2.75 2750 171.46
54 2218 알루미늄 합금 2.85 2850 177.93
55 2618 알루미늄 합금 2.78 2780 173.46
56 2219 알루미늄 합금 2.77 2770 173.02
57 2024 알루미늄 합금 2.78 2780 173.46
58 2124 알루미늄 합금 2.78 2780 173.46
3000 Series Aluminum Alloy
59 3A21 Aluminum Alloy 2.73 2730 170.38
60 3003 알루미늄 합금 2.72 2720 169.83
61 3004 알루미늄 합금 2.72 2720 169.83
62 3005 알루미늄 합금 2.71 2710 169.28
63 3103 알루미늄 합금 2.74 2740 170.96
64 3105 알루미늄 합금 2.73 2730 170.38
4000 Series Aluminum Alloy
65 4032 알루미늄 합금 2.68 2680 167.31
66 4043 알루미늄 합금 2.70 2700 168.5
67 4045 알루미늄 합금 2.67 2670 166.68
68 4047 알루미늄 합금 2.66 2660 166.06
69 4145 알루미늄 합금 2.74 2740 171.05
70 4343 알루미늄 합금 2.68 2680 167.31
71 4643 알루미늄 합금 2.68 2680 167.31
5000 Series Aluminum Alloy
72 5A01 Aluminum Alloy 2.7 168.5
73 5A02 Aluminum Alloy 2.68 167.8
74 5A03 Aluminum Alloy 2.68 167.8
75 5A05 Aluminum Alloy 2.68 167.8
76 5B05 Aluminum Alloy 2.68 167.8
77 5A06 Aluminum Alloy 2.68 167.8
78 5B06 Aluminum Alloy 2.68 167.8
79 5A12 Aluminum Alloy 2.78 173.9
80 5A13 Aluminum Alloy 2.78 173.9
81 5A30 Aluminum Alloy 2.73 170.6
82 5A33 Aluminum Alloy 2.73 170.6
83 5A41 Aluminum Alloy 2.72 170.1
84 5A43 Aluminum Alloy 2.72 170.1
85 5A66 Aluminum Alloy 2.68 167.8
86 5005 알루미늄 합금 2.7 168.5
87 5019 알루미늄 합금 2.77 173.1
88 5050 알루미늄 합금 2.77 173.1
89 5251 알루미늄 합금 2.71 169.4
90 5052 알루미늄 합금 2.68 167.4
91 5154 알루미늄 합금 2.68 167.4
92 5154A Aluminum Alloy 2.68 167.4
93 5454 알루미늄 합금 2.66 166.0
94 5554 알루미늄 합금 2.66 166.0
95 5754 알루미늄 합금 2.66 166.0
96 5056 알루미늄 합금 2.7 168.5
97 5356 알루미늄 합금 2.69 168.0
98 5456 알루미늄 합금 2.66 166.0
99 5082 알루미늄 합금 2.66 166.0
100 5182 알루미늄 합금 2.68 167.4
101 5083 알루미늄 합금 2.64 165.0
102 5183 알루미늄 합금 2.64 165.0
103 5086 알루미늄 합금 2.66 166.0
6000 Series Aluminum Alloy
104 6A02 Aluminum Alloy 2.79 2790 173.97
105 6B02 Aluminum Alloy 2.79 2790 173.97
106 6A51 Aluminum Alloy 2.81 2810 175.44
107 6101 알루미늄 합금 2.78 2780 173.88
108 6101A Aluminum Alloy 2.78 2780 173.88
109 6005 알루미늄 합금 2.71 2710 169.22
110 6005A Aluminum Alloy 2.71 2710 169.22
111 6351 알루미늄 합금 2.71 2710 169.22
112 6060 알루미늄 합금 2.73 2730 170.28
113 6061 알루미늄 합금 2.7 2700 168.53
114 6063 알루미늄 합금 2.69 2690 168.15
115 6063A Aluminum Alloy 2.69 2690 168.15
116 6070 알루미늄 합금 2.74 2740 170.91
117 6181 알루미늄 합금 2.73 2730 170.28
118 6082 알루미늄 합금 2.71 2710 169.22
7000 Series Aluminum Alloy
119 7A01 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
120 7A03 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
121 7A04 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
122 7A05 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
123 7A09 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
124 7A10 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
1254 7A15 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
126 7A19 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
127 7A31 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
128 7A33 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
129 7A52 Aluminum Alloy 2.78 2780 173.28
130 7003 알루미늄 합금 2.78 2780 173.28
131 7005 알루미늄 합금 2.78 2780 173.28
132 7020 알루미늄 합금 2.83 2830 176.36
133 7022 알루미늄 합금 2.84 2840 177.03
134 7050 알루미늄 합금 2.80 2800 174.99
135 7075 알루미늄 합금 2.81 2810 175.65
136 7475 알루미늄 합금 2.77 2770 172.67
8000 Series Aluminum Alloy
137 8011 2.71 2710 169.18
138 8017 2.71 2710 169.18
139 8021 2.75 2750 171.46
140 8030 2.71 2710 169.18
141 8079 2.71 2710 169.18
142 8176 2.71 2710 169.18
143 8177 2.70 2700 168.57

관련 상품


일반적인 응용 프로그램


견적 받기

구매정보를 남겨주세요, 우리 사업은 가능한 한 빨리 당신에게 연락할 것입니다.

문의하기

답장을 남겨주세요

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필요 입력 사항은 표시되어 있습니다 *

© 저작권 © 허난화웨이알루미늄, (주)

에 의해 설계된 화루

이메일 보내기

왓츠앱

전화주세요